Självreglerande ramverk

Senast ändrad: 2 oktober 2017

I enlighet med vår Privacy Shield-certifiering följer vi bestämmelserna i både EU-US och Swiss-US Privacy Shield Frameworks som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet. Ramverken gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer respektive Schweiz. Google, inklusive Google LLC och dess helägda amerikanska dotterbolag, har intygat att företaget följer sekretessprinciperna som ingår i Privacy Shield-ramverket. Google är ansvarigt för alla personuppgifter som delas med en tredje part som utför extern bearbetning åt oss under principerna för vidare överföring, enligt beskrivningen i avsnittet Information som vi delar. Besök webbplatsen för Privacy Shield om du vill läsa mer om Privacy Shield-programmet och se Googles certifiering.

Om du har frågor om vår sekretesspraxis i förhållande till Privacy Shield-certifieringen får du gärna kontakta oss. Google omfattas av amerikanska Federal Trade Commissions (FTC) befogenheter gällande undersökning och verkställande. Du kan även framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, så kommer vi arbeta med dem för att åtgärda ärendet. Under särskilda omständigheter kan Privacy Shield-ramverket föreskriva rätten att åberopa ett bindande skiljedomsförfarande i syfte att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt, såsom beskrivs i Bilaga I till sekretessprinciperna i Privacy Shield-ramverket.

Google följer även branschstandarder för insyn och val i annonser online.