Gå till Googles startsida
 Google-tillstånd
Startsida

Om Google

Google-tillstånd
   - Riktlinjer
   - Formulär för förfrågningar
    Varumärkesvillkor


Relaterade länkar
  Presscenter
  Kontakta oss

Sök på den här webbplatsen:

Allmänna villkor för Googles märkesprofil

Om Google godkänner din begäran om att använda Googles varumärken, logotyper, webbsidor, skärmdumpar eller andra särskilda kännetecken ("Googles märkesprofil"), godkänner du att följa följande allmänna villkor ("avtal").

Du godkänner att följa riktlinjerna för tredjepartsanvändning av Googles märkesprofil. Så länge du gör det, under förutsättning att Google uttryckligen godkänner din tillståndsbegäran, beviljar dig Google en ej överförbar, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att använda Googles märkesprofil som anges i tillhörande formulär för tillståndsansökan, endast i det syfte och för det material som anges i ansökan. Vid all användning av Googles märkesprofil måste ett meddelande bifogas som tydligt anger att Googles märkesprofil är varumärken eller särskilda kännetecken som tillhör Google Inc.

Google förbehåller sig rätten att själv säga upp eller ändra ditt tillstånd att visa Googles märkesprofil och vidta åtgärder mot all användning som inte uppfyller de allmänna villkoren, som kränker Googles immateriella rättigheter eller andra rättigheter, eller strider mot gällande lagstiftning.

Förutom det som har angetts ovan är det inget i villkoren som beviljar eller anses bevilja dig några rättigheter, befogenheter eller intressen i Googles märkesprofil. Din användning av Googles märkesprofil ska ske till fördel för Google. Du accepterar att inte utmana eller hjälpa andra att utmana Googles märkesprofil (förutom i den omfattning sådan begränsning är förbjuden enligt gällande lag), och du accepterar att inte registrera, eller försöka registrera domännamn, varumärken, varumärkesnamn eller andra särskilda funktioner som är förvillande lika Googles.

Googles märkesprofil tillhandahålls "i befintligt skick", och Google frånsäger sig samtliga uttryckligen angivna eller underförstådda, lagstadgade garantier gällande Googles märkesprofil, inklusive garantier för icke-intrång. Vidare, eftersom du får använda Googles märkesprofil kostnadsfritt, kan Google inte under några omständigheter hållas ansvarigt gentemot dig med avseende på detta avtal enligt ansvarsteorin för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, avsiktliga, straffmässiga, exemplariska eller andra skador som är kopplat till detta avtal eller användandet av Googles märkesprofil. Denna begränsning ska gälla även om Google var eller skulle ha varit medvetet eller underrättat om möjligheten till sådana skador och trots fel av nödvändigt syfte vid eventuell begränsad gottgörelse som anges häri. En del delstater tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller begränsning av ansvarsskyldighet för oavsiktliga och avsiktliga skador, så det kan hända att en del av ovanstående begränsningar och uteslutanden inte gäller dig.

Du får inte dela ut dina rättigheter eller delegera dina förpliktelser enligt detta avtal utan skriftligt tillstånd från Google. Avtalet är inte avsett att ge några fördelar och ska inte heller anses ge upphov till några rättigheter för någon tredje part. Avtalet regleras av och fastställs i enlighet med delstaten Kaliforniens lagar utan att ta i beaktande eventuella konflikter mellan lagstadgar. Eventuella konflikter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska prövas i Santa Clara County, Kalifornien.  Parterna räknas som oberoende avtalsparter. Ingen part ska anses vara anställd, representant, partner eller juridiskt ombud för den andra i något syfte och ingen part har någon som helst rättighet eller behörighet att skapa några förpliktelser eller skyldigheter å den andres vägnar. Ett upphävande från Google av någon överträdelse ska inte utgöra ett upphävande av själva bestämmelsen. Om någon bestämmelse i avtalet anses strida mot lagen enligt en domstol ska sådan bestämmelse ändras och tolkas för att bäst åstadkomma syftet med den ursprungliga bestämmelsen i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag och de kvarstående bestämmelserna i avtalet ska fortsätta att gälla i full kraft. Avtalet, riktlinjerna för tredjepartsanvändning av Googles märkesprofil och formuläret för tillståndsansökan utgör hela avtalet mellan parterna.